FLEXDEAL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FLEXD nguyên tắc cơ bản

FLEXDEAL tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FLEXD được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.12 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.34%