HAL TRUSTHAL TRUSTHAL TRUST

HAL TRUST

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HAL nguyên tắc cơ bản

HAL TRUST tổng quan về cổ tức

Cổ tức của HAL được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 2.85 EUR, hãy mua trước 20 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.94%