J.MARTINS,SGPS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JMT nguyên tắc cơ bản

J.MARTINS,SGPS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của JMT được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.55 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.51%