J.MARTINS,SGPSJ.MARTINS,SGPSJ.MARTINS,SGPS

J.MARTINS,SGPS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JMT nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính J.MARTINS,SGPS.

Tỷ lệ giá trên doanh số của JMT là 0.38. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 6.46. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 134.38 k người.

Chỉ số
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ