SIGNIFY NV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

LIGHT nguyên tắc cơ bản

SIGNIFY NV tổng quan về cổ tức

Cổ tức của LIGHT được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1.55 EUR, hãy mua trước 16 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.08%