NOS, SGPS, SANOS, SGPS, SANOS, SGPS, SA

NOS, SGPS, SA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NOS nguyên tắc cơ bản

NOS, SGPS, SA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của NOS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.43 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.73%