RENAULTRENAULTRENAULT

RENAULT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

RNO nguyên tắc cơ bản

RENAULT tổng quan về cổ tức

Cổ tức của RNO được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.85 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.48%