ROULARTAROULARTAROULARTA

ROULARTA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ROU nguyên tắc cơ bản

ROULARTA tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ROU được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.70 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 6.67%