SBM OFFSHORE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SBMO nguyên tắc cơ bản

SBM OFFSHORE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SBMO được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.77 EUR, hãy mua trước 16 Tháng 4 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.30%