SODITECH ING.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SEC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SODITECH ING.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Pháp — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SODITECH ING. 4.59 M EUR, và năm trước đó — 4.37 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia