GENPACT LTD DL 0,01
35G FWB

35G
GENPACT LTD DL 0,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của GENPACT LTD DL 0,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 35G là 8.007B. EPS TTM của công ty là 1.58, lợi tức cổ tức là 0.85%, và P/E là 26.97. Ngày thu nhập tiếp theo GENPACT LTD DL 0,01 là 9 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền