FIRST SAVINGS FINL DL-,01
8N4 FWB

8N4
FIRST SAVINGS FINL DL-,01 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của FIRST SAVINGS FINL DL-,01 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 8N4 là 165.651M. EPS TTM của công ty là 4.73, lợi tức cổ tức là 1.76%, và P/E là 4.97. Ngày thu nhập tiếp theo FIRST SAVINGS FINL DL-,01 là 29 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền