LUMEN TECHNOLOGIES DL 1

CYTH FWB
CYTH
LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CYTH financial statements

Tóm tắt tài chính của LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của CYTH là 12.176B. Ngày thu nhập tiếp theo LUMEN TECHNOLOGIES DL 1 là 10 Tháng 11, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền