FORIS AG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FRS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu FORIS AG

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại FORIS AG 21.91 M EUR, và năm trước đó — 20.78 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia