GOLD RES CORP. DL-,001

GIH FWB
GIH
GOLD RES CORP. DL-,001 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GIH báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của GOLD RES CORP. DL-,001 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GIH là 116.15M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền