IDEXX LABS INC. DL-,10
IX1 FWB

IX1
IDEXX LABS INC. DL-,10 FWB
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IX1 financial statements

Tóm tắt tài chính của IDEXX LABS INC. DL-,10 với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IX1 là 47.824B. EPS TTM của công ty là 7.19, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 80.33. Ngày thu nhập tiếp theo IDEXX LABS INC. DL-,10 là 2 Tháng 11, ước tính là 1.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền