SPORTTOTAL AG INH. O.N.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

WIG1 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SPORTTOTAL AG INH. O.N.

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đức — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SPORTTOTAL AG INH. O.N. 27.61 M EUR, và năm trước đó — 12.02 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia