AAA

APLISENS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

APN nguyên tắc cơ bản

APLISENS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của APN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.80 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.48%