FERRUM

FER GPW
FER
FERRUM GPW
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

FER Biểu đồ Chứng khoán

Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Sản xuất Chế tạo
Công nghiệp: Chế tạo Kim loại
Fprivateerrovial SA là một công ty có trụ sở tại Tây Ban Nha tham gia vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng giao thông. Các hoạt động của Công ty được chia thành bốn lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ, Đường thu phí, Xây dựng và Sân bay. Lĩnh vực Dịch vụ tập trung vào việc thu dọn và bảo trì các cơ sở hạ tầng, công trình công cộng và tư nhân, bao gồm các trung tâm thể thao, các cơ sở y tế và nhà ga, cũng như thu gom và xử lý chất thải. Lĩnh vực Đường thu phí xây dựng, cấp vốn và vận hành đường cao tốc. Lĩnh vực Xây dựng phát triển các dự án cơ sở hạ tầng của nhà nước và tư nhân, bao gồm đường bộ, đường sắt, các dự án thuỷ lợi và các công trình hàng hải, và các công trình khác. Lĩnh vực Sân bay chuyên về xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng sân bay. Công ty hoạt động thông qua nhiều công ty con ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông và Úc.

Tin tức cập nhật