INTERBUD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ITB nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu INTERBUD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Ba Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại INTERBUD 48.68 M PLN, và năm trước đó — 23.02 M PLN.

Theo nguồn
Theo quốc gia