MOBRUKMOBRUKMOBRUK

MOBRUK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MBR nguyên tắc cơ bản

MOBRUK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của MBR được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 13.17 PLN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 14.00%