ORCOGROUP

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OPG nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ORCOGROUP với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của OPG là 2.651B PLN.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
‪0‬
Doanh thu
‪0‬