ZUEZUEZUE

ZUE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ZUE nguyên tắc cơ bản

ZUE tổng quan về cổ tức

Cổ tức của ZUE được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.21 PLN, hãy mua trước 11 Tháng 9 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 0.66%