TIBET WATER RESOURCES LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1115 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TIBET WATER RESOURCES LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TIBET WATER RESOURCES LTD 362.76 M HKD, và năm trước đó — 549.73 M HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia