CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED

1217 HKEX
1217
CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 1217

Tóm tắt tài chính của CHINA INNOVATION INVESTMENT LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1217 là 128.016M HKD.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu