TIL ENVIRO
1790 HKEX

1790
TIL ENVIRO HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của TIL ENVIRO với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 1790 là 600M. EPS TTM của công ty là 0.13, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 4.51.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền