XIAOMI CORPORATION

1810 HKEX
1810
XIAOMI CORPORATION HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1810 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của XIAOMI CORPORATION với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1810 là 222.153B HKD. Ngày thu nhập tiếp theo của XIAOMI CORPORATION là 22 Tháng 11, ước tính là 0.11 HKD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu