CAA RESOURCES
2112 HKEX

2112
CAA RESOURCES HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2112 financial statements

Tóm tắt tài chính của CAA RESOURCES với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2112 là 123M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền