CHANNEL MICRON HOLDINGS COMPANY LTD

2115 HKEX
2115
CHANNEL MICRON HOLDINGS COMPANY LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

2115 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của CHANNEL MICRON HOLDINGS COMPANY LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 2115 là 166.6M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền