333

XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3833 nguyên tắc cơ bản

XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY CO tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 3833 được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 0.05 HKD, hãy mua trước 23 Tháng 5 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 15.69%