333

XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

3833 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY CO

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại XINJIANG XINXIN MINING INDUSTRY CO 3.33 B HKD, và năm trước đó — 2.87 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia