GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LTD

583 HKEX
583
GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LTD HKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

583 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LTD với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 583 là 366.852M HKD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu