PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINAPING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINAPING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA

PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

82318 nguyên tắc cơ bản

PING AN INSURANCE(GROUP)CO.OF CHINA tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.50 CNY. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.25%