GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

845 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED 7.43 B HKD, và năm trước đó — 4.00 B HKD.

Theo nguồn
Theo quốc gia