JIAXING GAS GRP CO LTD

9908 HKEX
9908
JIAXING GAS GRP CO LTD HKEX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9908 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của JIAXING GAS GRP CO LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 9908 là 1.401B. EPS TTM của công ty là 0.96, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 10.59.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền