BBB

BICH CHI FOOD JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BCF nguyên tắc cơ bản

BICH CHI FOOD JSC tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1000.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.90%