PETROVIETNAM TECHN

PVS HNX
PVS
PETROVIETNAM TECHN HNX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

PVS financial statements

Vị thế tài chính hiện tại của PETROVIETNAM TECHN

Tổng tài sản của PVS cho Q2 21 là 24.59T, ít hơn 0.05% so với Q1 21 trước đó. Và tổng nợ phải trả đã tăng 0.77% trong Q2 21 thành 11.64T.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu