AAA

CTCP CLEVER GROUP

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ADG nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CTCP CLEVER GROUP, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của ADG trong quý trước là 84.08 B VND, và thấp hơn 41.57% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là -3.29 B VND.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY