TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEXTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEXTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PGI nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của PGI trong quý trước là868.33 B VND, và cao hơn 29.37% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 36.91 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY