TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PVD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

Doanh thu của TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ trong năm ngoái lên tới 5.43T VND, phần lớn trong số đó — 3.54T VND — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Drilling, năm trước mang lại 1.84T VND. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Vietnam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ 3.61T VND, và năm trước đó — 3.74T VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia