CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG

HOSEVNG
Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VNG nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của VNG là 865.762B VND.

Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền
Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu