ATLAS RESOURCES TBK

ARII IDX
ARII
ATLAS RESOURCES TBK IDX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

ARII nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ATLAS RESOURCES TBK với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của ARII là 1.606T IDR.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu