DARMA HENWA TBK

DEWA IDX
DEWA
DARMA HENWA TBK IDX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DEWA financial statements

Tóm tắt tài chính của DARMA HENWA TBK với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DEWA là 1.093T. EPS TTM của công ty là 1.14, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 43.73.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền