GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBKGARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBKGARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

GOOD nguyên tắc cơ bản

GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK tổng quan về cổ tức

Cổ tức của GOOD được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 9.00 IDR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.49%