INSIMBI IND HLDGS LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ISB nguyên tắc cơ bản

INSIMBI IND HLDGS LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.03 ZAR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.49%