000

SGC ENERGY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

005090 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SGC ENERGY, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 005090 trong quý trước là 675.43 B KRW, và thấp hơn 15.62% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 12.23 B KRW.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: KRW
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY