WTIC

041190 KRX
041190
WTIC KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

041190 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của WTIC với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 041190 là 798.179B. EPS TTM của công ty là 1517.52, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 5.50.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền