EURASIA MINING PLC ORD 0.1P
EUA LSE

EUA
EURASIA MINING PLC ORD 0.1P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của EURASIA MINING PLC ORD 0.1P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của EUA là 772.74M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền