GRAND VISION MEDIA HOLDINGS PLC ORD 10P
GVMH LSE

GVMH
GRAND VISION MEDIA HOLDINGS PLC ORD 10P LSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GVMH financial statements

Tóm tắt tài chính của GRAND VISION MEDIA HOLDINGS PLC ORD 10P với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của GVMH là 1.926M.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền