I-NEXUS GLOBAL PLC ORD GBP0.10

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu I-NEXUS GLOBAL PLC ORD GBP0.10

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hoa Kỳ — năm ngoái quốc gia này đã mang lại I-NEXUS GLOBAL PLC ORD GBP0.10 1.20 M GBP, và năm trước đó — 882.71 k GBP.

Theo nguồn
Theo quốc gia